ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ!